Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) "225" Криворізької міської ради

  

Річний звіт завідувача

Звіт

Керівника Комунального Закладу «Дошкільного навчального закладу  (ясла-садок)№225»КМР

за 2019– 2020 н.р.

 

                                               Від 04.06.2020

 

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії.

3. Звіт завідувача.

4. Обговорення звіту/ виступу батьків, членів колективу та громадськості/

5. Таємне голосування.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом. Комунальний

« Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №225» КМР,  знаходиться за адресою: 50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ветеранів праці 66, телефон ( 0564) 430-415. Діє з 01 квітня 1969р., розрахований на 6 груп - 88 місць. Дитячий заклад відвідує 90 дітей.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

Протягом навчального року 2019/2020 ЗДО № 225 працював за програмою «Українське дошкілля» (нова редакція) програмою розвитку дитини дошкільного віку, групи раннього віку за програмою «Оберіг».

Навчальний план, складений на основі Базового компонента та програм, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти. Освітній процес у ЗДО № 225 здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності. Режим роботи ЗДО № 225 : п’ятиденний з 7.00. до 17.30. має чергову групу, яка працює  з 7.00 до 19.00.

Мова навчання – українська.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище.

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

ЗДО № 225 укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 14 педпрацівників: 1 завідувач, 1 вихователь – методист,             

1 практичний психолог, 2 музичних керівника, 11 вихователів.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.

Протягом 2019/2020 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту дошкільної освіти.

На протязі навчального року організовувалась допомога вихователям Голенко Ю.В., Зленко А.А., Майстришена В.В., з питань освітньої роботи з дітьми, в зв’язку з чим покращилась якість організації життєдіяльності дітей, удосконалювались теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу адміністрацією ЗДО №225 були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, готовністю вихователів  до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Організація освітнього процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :

-         забезпечення доступності та якості дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту; 

-         спрямування педагогів на запровадження гнучкої системи організації освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі;

-         поширення та впровадження в освітній процес найкращого педагогічного

досвіду, новітніх технологій виховання та навчання;

-         підтримання дитячої субкультури, формування базових якостей особистості;

-         розвиток творчих здібностей дітей засобами нетрадиційних технік малювання.

 

У 2019/2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Про ефективність освітньої діяльності педагогів свідчить проведене анкетування серед вихователів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспектив розвитку ЗДО. Практичний психолог Зайцева О.О., активно впроваджує в освітню роботу з вихованцями інноваційну технологію «Лялька - персона», що допомагає розвивати їх особисті задатки, креативне мислення.

Для вирішення завдань, що ставились перед педагогічним колективом на 2019/2020 рік, проводилась робота спільних спостережень та пошуку з боку педагогів. Педагогічний колектив надавав дітям початкові знання, створюючи умови для самореалізації особистості дитини, формуючи у неї вміння пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і практично застосовувати набуте. Завдяки вмілому педагогічному керівництву та залученню дітей до різних видів діяльності, дошкільники мали змогу до вільного розвитку і проявів здібностей.

    З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи. Педагоги Мушет Л.В., Зайцева О.О., Стрижак Л.А. показали високий методичний рівень проведених заходів.

         Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.

         Кожен місяць відбувалося звітування перед батьками про досягнення дітей та з питань організації розвивального середовища у групах.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував освітню діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Програмне та психолого - методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності  закладу. Методична та науково - теоретична робота базувалася на досягненнях науки, перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога.                      В цілому зміст методичної роботи в дошкільному закладі був спрямований на створення відповідних умов для роботи за новою редакцію Базового компоненту дошкільної освіти та опрацювання чинних програм і навчально - методичного забезпечення.                                                                                

Згідно перспективного плану 2 педагоги, пройшли чергову атестацію.  Вихователю Зленко А.А. встановлено 11 тарифний розряд, вихователю Голенко Ю.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії».                                                                                                                              В 2019-2020 навчальному році було проведено чотири педагогічні ради, а саме: «На порозі нового 2019 – 2020 н.р.», «Формування професійної компетентності педагогів через інноваційну діяльність», «Безпека дитини – найважливіше для батьків», «Навігатор здоров’я». Для організації педагогічних рад були задіяні завідувач Васильчук Н.О., вихователь – методист Плахотна А.Ю., практичний психолог Зайцева О.О., інструктор з фізкультури Василик В.В., старша медична сестра – Сорокіна Є.В.                                   Для підвищення професійної компетентності педагогічних працівників було проведено:                                                                                                      Семінар «Підготовка педагогів до інноваційної діяльності». Підготували – Плахотна А.Ю., Зайцева О.О. Ток - шоу «Формування професійної компетентності педагогів через інноваційну діяльність». Підготували Плахотна А.Ю., Зайцева О.О., Корнілович Н.О., Цвіченко С.М., Гавазюк І.Л., Ткаченко С.М., Біла О.В.

-       Методичний ринг «Педагогічна майстерність вихователів». Підготували – Плахотна А.Ю., Корнілович О.О.

-       Семінар – практикум «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі педагогів з батьками». Підготували – Плахотна А.Ю., Зайцева О.О.

         Протягом 2019 – 2020 навчального року педагогами були підготовлені консультації для батьків:

-   Особливості адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу – вихователі груп раннього та молодшого віку;

-   Криза трьох років - вихователі груп раннього віку;

-   Організація гурткової роботи – вихователі середньої та старших груп;

-   Проблеми підготовки дітей до шкільного навчання – вихователі ІІ старшої групи;

-   Дитяча агресія, негативні емоції: шляхи їх розв’язання – практичний психолог;

-   Який вплив на дитину має психологічна атмосфера в родині – практичний психолог;

-   Як привчити дитину до порядку – вихователі всіх груп;

-   Безпечне перебування на канікулах в зимовий період – вихователі всіх груп;

-   Показники готовності до школи дітей шести (семи) років – Вихователі старших груп;

-   Чи можна ставити дитину в куток – вихователі всіх груп;

-   Небезпека взимку на дорозі – вихователі всіх груп;

-   День матері – вихователі всіх груп;

-   Що повинно бути у шафках дітей – вихователі всіх груп;

-   Психолого – педагогічна характеристика дітей – практичний психолог;

-   Великдень у світі – вихователі всіх груп;

-   Зимові свята – вихователі всіх груп;

-   Святковий стіл у день народження дитини – вихователі всіх груп;

-   Батьки – приклад для дітей – вихователі всіх груп.

         Педагогічні працівники Плахотна А.Ю., Зайцева О.О., Корнілович О.О., Майстришена В.В., Зленко А.А., Голенко Ю.В., Біла О.В., Ткаченко Л.І., Корнілович Н.О., Цвіченко С.М., Слєсарєва Т.А.,  протягом  навчального року відвідували методичні об’єднання району для різних категорій педагогічних працівників.

         В 2019 – 2020 н.р. на базі КЗ «ДНЗ (ясла – садок) №225» КМР проведено два засідання Модерація «Соціограма сімейних відносин» на тему «Конфлікти в системі батьки – педагоги - діти» для вихователів різних вікових груп Металургійного району. Активну участь по підготовці та проведенню даного заходу взяли: вихователь – методист Плахотна А.Ю., вихователі Зленко А.А., Цвіченко С.М., Голенко Ю.В., Ткаченко Л.І., Гавазюк І.Л., Зайцева О.О.

         Для розвитку професійної творчості та підвищення професійної компетентності педагогів було  проведено огляди – конкурси «Готовність груп до нового навчального року», «Город на підвіконні», «Новорічна казка». Протягом року проводились виставки робіт дітей з батьками «Безпека очима дитини», «Дари осені (всі вікові групи)» «Кришталева казка».

         Педагогами підготовано і проведено відкриті заняття:

Заняття «Комахи на весні» Стрижак Л.А. –  ІІ група раннього віку.;

Заняття «Жучки - сонечка» Гавазюк І.Л. – І група раннього віку;

Заняття «Квіточки на підвіконні» Корнілович Н.О. – молодша група.;

Заняття «М’ячики» Зленко А.А. – ІІ група раннього віку;

Заняття «Вийди, вийди сонечко» Мушет Л.В. – І група раннього віку;

Заняття «Прямокутник. Порівняння множин» Голенко Ю.В. – середня група;

Заняття «Мандруємо з LEGOі» Ткаченко Л.І. – середня група.

         Упродовж року значна увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей: відпрацьовувались дії в створених ситуаціях, сюжетно-рольові ігри, читались художні твори, переглядались мультфільми, була організована виставка дитячих малюнків з протипожежної тематики.

         Протягом року проведені тематичні тижні та місячники:

·     безпеки дорожнього  руху;

·     до Дня охорони праці в Україні;

·     безпеки життєдіяльності тощо.

Вихователями для супроводу освітньої діяльності  дошкільників  і консультативної роботи з батьками по формуванню  безпечної життєдіяльності були підготовлені тематичні матеріали.

Проведена робота сприяла активізації та підвищенню ефективності самоосвітньої роботи педагогів, освітньої роботи з дошкільниками по формуванню правил безпечної поведінки,  виробленню довільної безпечної поведінки дітей, накопиченню методичних розробок, систематизації матеріалів по БЖД.

Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати  над оновленням та поповненням  ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової куль­тури дітей.

В цілому рівень та результативність методичної роботи в КЗ «ДНЗ (ясла – садок) №225» КМР за 2019-2020 навчальний рік можна відзначити як достатній. Проведена системна та послідовна управлінська, методична  та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ЗДО не закінчений і не може бути закінчений. Завжди народжуватимуться новаторські ідеї, буде продовжуватись творчий пошук, постійно мінятимуться інтереси, бажання, запити, можливості дітей, даючи нові стимули до розвитку освітнього процесу, а отже, головним  є – усвідомлення необхідності і цінності творчого самовизначення у своїй освітній діяльності й окремому педагогу, й закладу зокрема.

Тож пріоритетними завданнями для вдосконалення  методичної роботи на наступний період залишається робота колективу за основними концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дітей. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

   Основним акцентом у освітній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків усіх груп.

 Протягом навчального року у закладі з метою розвитку природних задатків та нахилів дитини плідно працювали гуртки:

- «Умілі руки» (керівник Зленко А.А.)

- «Гармонія руху» (керівник Хузіна І.В.)

- «Журналістика»  (керівник Голенко Ю.В.)

   Відвідували гуртки 28 дітей.

 

 

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

 

Робота дошкільного закладу, велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ЗДО і школи», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань:

- ​вихователем-методистом створено інформаційно-педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків із посібниками щодо підготовки дітей до школи;

- ​педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

- ​практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;

- ​вихователі ЗДО спільно з педагогами школи для старших дошкільників улаштовували екскурсії до школи, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та ознайомитись з приміщенням першокласників;

- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старших дошкільних груп.

Робота з батьками та забезпечення наступності із школою проводилась у відповідності до плану взаємодії КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №225» КМР та НТМЛ №16 на 2019 – 2020 н.р.

Для батьків ІІ старшої групи вихователями були оформлені інформаційні матеріали «Перший раз у перший клас»                                          

Взаємодія дошкільного закладу і школи упродовж року здійснювалась у таких напрямках:                                                                                                                   

- взаємодія дитячих колективів дошкільного закладу і школи: екскурсія вихованців дитячого садка в школу, проведення свят та розваг;                                                                                                                                          - взаємодія дошкільного закладу і школи з батьками: консультації, батьківські збори, дні відкритих дверей. Пріоритетними завданнями роботи  методичної служби щодо забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою на 2020-2021 н.р. є продовження налагодження тісного співробітництва між педагогами закладу дошкільної освіти і вчителями початкових класів  за такими аспектами:

·     Інформаційно-просвітницький аспект взаємодії закладів дошкільної освіти та початкової школи має бути спрямованим і на батьків, і на педагогів.

У роботі з батьками необхідно передбачити:

- анкетування з питань особистісного зростання дітей, рівня досягнення дошкільної зрілості для надання консультативної допомоги;

- ознайомлення з психологічними закономірностями розвитку дитини старшого дошкільного та молодшого шкільного віку;

- проведення Днів відкритих дверей у закладах загальної середньої освіти;

- проведення Інтернет-консультацій, вебінарів, форумів для батьків;

- організацію роботи «педагогічної вітальні» з питань створення психологічно комфортних умов для сприйняття дитиною нової соціальної ролі школяра; батьківських клубів та інших форм взаємодії закладів освіти і батьків вихованців.

Встановлення зв’язку та творчої співпраці між закладом дошкільної освіти і початковою школою на рівні заходів з дітьми – необхідна умова успішного вирішення завдань наступності.

·     Практичний аспект співробітництва у цьому контексті передбачає:

- попереднє знайомство вчителів зі своїми майбутніми учнями;

- відвідування вихователями відкритих уроків, позакласних заходів своїх колишніх вихованців-першокласників з метою спостереження за їх розвитком;

- проведення екскурсій;

- організацію спільних тематичних виставок дитячих робіт, вернісажів, конкурсів тощо;

- проведення спільних заходів для дітей старшого дошкільного віку та учнів початкової школи у закладах дошкільної і загальної середньої освіти (театралізованих вистав, відвідування музеїв тощо);

- спільну участь школярів і старших дошкільників у проектній діяльності та інше.

Педагогічним колективом проводилась значна робота щодо інтеграції суспільного і родинного виховання. Батьки вихованців активно залучались до освітнього процесу  в дошкільному закладі. Для батьків через проведення Днів відкритих дверей було організовано перегляд різних форм роботи з дітьми, а саме:

-       знайомство батьків з умовами перебування дітей у ЗДО;

-       Тижні БЖД;

-       Місячники БЖД;

-       Свята та розваги;

-       Дні здоров’я.

    Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у  дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти. Перспективними напрямами роботи на наступний період є:

·     забезпечення якості  дошкільної освіти через наступність у роботі закладу дошкільної освіти, початкової школи та  сім’ї, що  є одним з актуальних аспектів реалізації Державних стандартів дошкільної та початкової ланок освіти;

·     відпрацювання механізмів наступності між дошкільною та початковою ланками освіти щодо питання психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу;

·     залучення педагогічної і батьківської громадськості до обговорення питань наступності, розвитку та навчання дітей у певному віковому періоді;

 

     Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ЗДО №225, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №225, до складу якої входять педагогічні працівники.

 Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків.

 Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Так станом на кінець 2018/2019 навчального року всього дітей 5-ти річного віку за мікрорайоном – 7. З них  всі діти відвідують дитячий заклад.

 Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

 Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році здійснювалось на суму 12,00 грн. А з 01.03.2014р на 14 гривень за перспективним двотижневим меню. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. Готуючи страви, кухар дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

    Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

 Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2019року було проведено соціальне опитування сімей. Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

 Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога та лікаря. Для категорії цих дітей організовано 50%та 100% оплата за харчування,

 Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів  за рахунок бюджетних коштів.

 З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей міської СЕС. З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2018/2019 навчальний рік. Збільшилась кількість випадків захворюваності у зв’язку з хворобою на вітряну віспу. Зменшилась захворюваність ангіною, пневмонією, крапельними інфекціями. Зовсім відсутні такі захворювання, як кір,  дерматити, алергічні захворювання, травми. Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка робота, зокрема це:

1.​ Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.​ Систематичне щеплення дітей.

3.​ Дотримання вимог санітарії.

4.​ Здійснення загартування вихованців.

5.​ Організація фізичного виховання.

6.​ Чітке дотримання режиму.

7.​ Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

   ЗДО забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок благодійних внесків батьків: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ.

 

Матеріальна база закладу  у задовільному стані. Заклад дошкільної освіти забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому стані. У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Протягом 2018/2019 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використанням. Рада закладу вела активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно. Так упродовж 2018-2019 навчального року за рахунок  благодійних внесків батьків проведено поточний ремонт групових приміщень, вжиті заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО.

Вихователями груп спільно з батьками проведена робота по облаштуванню ігрових майданчиків, продовжується розпочата робота з естетичного оформлення ігрових майданчиків.

Упродовж року систематично проводились санітарні дні по облаштуванню території закладу.

Санітарний стан приміщень ЗДО має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті і порядку.

На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування дошкільного закладу, є економічні чинники. Як і раніше, не вирішується проблема фінансування закладу у повному обсязі, що не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище.

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання, оснащення, меблі, предметно-ігрове середовище:

·     педагогічного процесу;

·     усіх видів діяльності дітей; їхнього побуту;

·     фізкультурно-оздоровчої, медичної бази;

·     бази психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей; умов праці працівників дошкільного закладу.

Окремо доцільно виділити облаштування ігрових майданчиків та естетичне впорядкування території закладу дошкільної освіти.

 

Завдяки благодійній допомозі батьків було придбано та зроблено:

Пісок -1500гр.

Миючі засоби - 1200гр.

Канцтовари – 2700гр..

Водонагрівачі –4шт- 2.200гр

Замок – 2 шт - 380гр.

Шланги для поливу - 450гр.                                     

Методична література –1000гр.

 Праска – 350гр                                                                                                    

Заміна труб водовідведення – 6.000                                                

 Фарба для ігрових майданчиків – 800гр                                                               

 Матеріали для ремонтних робіт - 500гр                                                                 

Зроблені капітальні ремонти спальних приміщень молодшої гр, ІІ яслової гр,

ІІ старшої гр. Заміна підлоги в приймальних приміщеннях ІІ старшої гр та середньої гр. Заміна паркану на ділянці І яслової гр та ІІ яслової гр.                      Ремонтні роботи аварійних павільйонів  групи Капітошка та гр Ластівка.                                                                       

 За бюджетні кошти було придбано: на 10.000 тис.                                                                             

 Пральну машинку – 6.000гр,                                                                                   

  Електронні ваги – 2.500гр,                                                                                               

  Краска водостійка-1000гр,                                                                                               

  Валіки , щіточки – 500гр                                                                             

За 9.600 заміна труб теплопостачання.

В 2019р в ЗДО№225 проводилися ремонтні роботи щодо заміни труб теплопостачання, в групах І яслова, ІІ яслова, та молодша група були замінені труби та регістри. Замінено 10 вікон на енергозберігаючі (депутат К. Усов)

З них 2 вікна на коридорах протипожежні.

 

 Роботу ЗДО №225 за період 2019 – 2020 н.р вважати задовільною.

 

 

 

 

Звіт

Керівника Комунального Закладу «Дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№225» Криворізької міської ради

                                                                                    

Васильчук Наталя Олександрівна,

15.01.1970 р.н.

стаж роботи на посаді 4 роки.

 

1.Участь колективу (педагогів) у конкурсах, виставках тощо, результативність.

 

Для розвитку професійної творчості та підвищення професійної компетентності педагогів було  проведено огляди – конкурси «Готовність груп до нового навчального року», «Новорічна казка», «Город на підвіконні», під час карантину було проведено конкурс-онлайн  на виготовлення  дидактичних ігор «Краща дидактична гра». Протягом року проводились виставки робіт дітей з батьками «Безпека очима дитини», «Дари осені (всі вікові групи)», «Кришталева казка».

         Діти ІІ старшої групи  взяли участь у Всеукраїнському конкурсі малюнка «Замальовки рідного міста».

Заклад брав участь у проведенні  від Благодійного Фонду «Щаслива лапа» «Всеукраїнського заняття доброти», та отримали Сертифікат учасника. Брали участь  у Всеукраїнському конкурсі «Моя заповітна мрія».

Були проведені районні заходи для вихователів:

-         Модерація  «Соціограма   сімейних  взаємовідношень»(  завідувач Васильчук Н.О );

 

-         15 педагогів  перевіряли свій професійний рівень на «Педагогічних профтестах» 2018 року, які проводились на «ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛІ РЕЙТИНГУ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ» отримали 1-е рейтингове місце, золота медаль

-         Педагогічний колектив на протязі 2018/2019 н.р. приймав участь у районних конкурсах «Куточок книги», зайняли ( ІІІ місце) «Конкурс талантів (І місце)

Педагоги  брали  участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних форумах, конференціях, конкурсах. Активно брали участь у Всеукраїнському антикризовому онлайн-марафоні від MCFR отримали СЕРТИФІКАТИ

Педагогічні працівники Плахотна А.Ю., Зайцева О.О., Василик В.В., Зленко А.А., Голенко Ю.В., Біла О.В., Корнілович Н.О., Цвіченко С.М., Балан О.В., протягом  навчального року відвідували методичні об’єднання для різних категорій педагогічних працівників.                                                                                                     Всі педагоги  були активними слухачами різноманітних вебінарів

 

2.Публікації, досвіди колективу (педагогів).

 

Плахотна Альона Юріївна вихователь-методист ЗДО№225 друкувалася в збірнику  наукових і науково – методичних праць «Наукові здобутки студентів з дошкільної освіти». Випуск №10 (2018р)                   

Тема наукової статті: «Взаємодія педагогів з батьками в процесі виготовлення дидактичних посібників для дітей з особливими освітніми проблемами».                                                                                      

Практичним психологом Зайцевою О.О., та вихователем Корнілович Н.О., були виготовлені: методичка «Козацькому роду нема переводу , або як в дитячому серці  посилити справжню любов до Батьківщини (використовуючи етнопедагогіку в роботі з дошкільниками)  та створена гра « Пригоди Котигорошка» (подолання у дітей страхів темряви).

Впровадження інноваційних технологій в освітній процес., робота над ІІІ етапом обласної науково-методичної проблеми « Освітні стратегії в соціалізації особистості громадського суспільства» Педагогічний колектив продовжує спрямовувати роботу на загальне впровадження в практичну діяльність ефективних технологій: технології саморозвитку М. Монтессорі.

 

 

     РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

   Основним акцентом у освітній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків усіх груп.

 Протягом навчального року у закладі з метою розвитку природних задатків та нахилів дитини плідно працювали гуртки:

- «Умілі руки» (керівник Зленко А.А.)

- «Гармонія руху» (керівник Хузіна І.В.)

- «Журналістика»  (керівник Зайцева О.О.)

   Відвідували гуртки 28 дітей.

 

3.Створення належних умов діяльності закладу, у тому числі покращення матеріально-технічної бази.

 

Матеріальна база закладу  у задовільному стані. Заклад дошкільної освіти забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому стані. У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ протягом 4 років.                                                                                                              

Були виконані ремонтні роботи по повній заміні  труб водопостачання, водовідведення  та системи опалення  у будівлі харчоблоку .                                                                                                      

 Виконані ремонтні роботи  в цеху сирої продукції.                                                                                       

Придбано ще два водонагрівача у цеху сирої продукції та санвузлі у будівлі харчоблоку.                                                                                                                                                            Виконані роботи по заміні труб  водопостачання та відведення  у підвальному приміщенні головного корпусу з заміною елеваторного  вузла у підвальному приміщенні головного корпусу.                                                                                                               

Виконані ремонтні роботи систем теплопостачання з заміною регістрів у трьох групах закладу у повному обсязі, у трьох групах  та у музичній залі частково.                                                 Виконані ремонтні роботи системи теплопостачання  у кабінетах: медичної сестри, методиста, практичного психолога та завідувача.                                                                       

  У закладі замінено всі дерев’яні вікна на енергозберігаючі , та на коридорах 2 протипожежних вікна.                                                                                                                                                

Проводилися ремонтні роботи фасаду дитячого закладу .                                                                                                                                                      

 Щорічно проводиться поточний ремонт  у приміщеннях головного корпусу, харчоблоку, на ігрових майданчиках, на ганках та огорожі.                                                                                             

  Щорічно проводиться промивка та гідравлічні продувки системи теплопостачання  закладу після закінчення опалювального сезону, проводиться ревізія  засувок систем водопостачання, водовідведення та опалення.                                                                                                                                        

Щорічно проводяться технічні огляди та обслуговування  вогнегасників. Щорічно проходять навчання відповідальні особи  за теплопостачання. Виконується щорічна заміна піску на ігрових майданчиках закладу.                                                                                                                                        

 На даний час проводиться заміна проміжних дверей в головному корпусі закладу.

Зроблені капітальні ремонти  во всіх групових, спальних та приймальних приміщеннях. 

Заміна підлоги в приймальних приміщеннях ІІ старшій та середній групі.   Заміна паркану на ділянці І яслової гр та ІІ яслової гр.                                                              

Ремонтні роботи аварійних павільйонів  групи Капітошка та групи Ластівка.                                                                      

Повна заміна підлоги в спальні ІІ яслової групи.                                                                                                          

Виконані ремонтні роботи на сходах та стелі в двух коридорах.

Було придбано: пральна машинка 2 шт, 2 принтера,  в кабінет методиста та практичного психолога, холодильне обладнання на харчоблок та медичний блок, електронні ваги, водонагрівачі в групи та медичний блок. Придбали дерев’яні  стільці, столи трансформери, меблі в групові кімнати та в  куточки, методична література,

5.Звернення (скарги) – кількість

Звернення були щодо влаштування дітей в дитячий заклад, скарг не було.